Domov > O Turizmu Ljubljana > Razpisi

Razpisi, javna naročila, natečaji in pozivi

Zaključeno

Oglaševanje v sistemu Google Adwords: iskalna mreža, prikazna (kontekstualna) mreža in mobilno oglaševanje

Objavljen: 30.3.2015
Rok za oddajo prijav: 14.4.2015 ob 9.00

Namen oglaševalske kampanje: Povečanje prepoznavnosti Ljubljane in regije Osrednja Slovenija kot turistične destinacije na ciljnih trgih v primerjavi s prepoznavnostjo blagovnih znamk drugih evropskih turističnih destinacij, t.i. "branding experience", povečanje turističnega obiska, povečanje prodaje turističnih produktov ter storitev prek spletnega mesta www.visitljubljana.com in povečanje števila prenosov mobilne aplikacije Visit Ljubljana and more.

Povezava na objavo na portalu E-naročanje >>

Storitev oskrbe cvetličnih obešank v Stari Ljubljani

Objavljen: 13.2. 2015

Rok za oddajo prijav: 3.3. 2015 ob 9.00

Predmet javnega naročila je namestitev, zasaditev, vzdrževanje, zalivanje, dognojevanje, nadomeščanje rastlin v obstoječih in novih obešankah/košarah, ki so že ali pa še bodo nameščene v ožjem mestnem jedru – stari Ljubljani.

Povezava na objavo na portalu E-naročanje >>

Grafično oblikovanje in digitalni tisk

Objavljen: 22.1. 2015

Rok za oddajo prijav: 2.2. 2015 ob 9.00

Predmet javnega naročila so ponavljajoče storitve grafičnega oblikovanja promocijskih gradiv, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

V letu 2015 naročnik predvideva grafično oblikovanje naslednjih promocijskih gradiv:
- Korekture obstoječih tiskovin (At a glance – 17 jezikovnih različic, Turistični vodič – 7 jezikovnih različic, Plečnikova Ljubljana – 2 jezikovni različici, Pot spominov in tovarištva – 1 jezikovna različica, Botanični vrt – 4 jezikovne različice, Rimska Emona – 1 jezikovna različica)
- Zloženka – vodeni ogledi mesta, izleti iz Ljubljane 2x letno
- Oblikovanje plakata vodstva, praznična Ljubljana in drugi
- Grafična priprava zloženke Excursions from Ljubljana (2x letno)
- Zloženka decembrska Ljubljana slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina
- Grafična priprava oglasov – mutacije velikosti , vsebine - do 60 na leto
- Sejemske zloženke – 12 jezikovnih mutacij
- Decembrske sejemske zloženke – 5 jezikovnih mutacij
- Zloženka kampi
- Pingvini – do 10 na leto
- Publikacije format A4, za profesionalne javnosti (cca. 100 strani)

Poleg naštetih promocijskih gradiv bo naročnik po potrebi naročal grafično oblikovanje morebitnih dodatnih gradiv.

Naročnik bo storitve naročal po potrebi in ponudnika pravočasno obvestil o grafičnem oblikovanju, ki ga potrebuje.

Povezava na objavo na portalu E-naročanje >>

Razpis za prosto delovno mesto direktorja Turizma Ljubljana

Objavljen: 6.1. 2015

Rok za oddajo prijav: 21.1. 2015

Rezultat razpisa: Obvestilo o imenovanju direktorice, 25.2.2015

Svet javnega zavoda Turizem Ljubljana na podlagi 20. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09) ter 27. in 28. člena Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana (številka S-03/2010 z dne 7. 1. 2010) razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Turizem Ljubljana

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

Kandidat mora predložiti vizijo razvoja, program dela zavoda in življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki so jih doslej opravljali.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja javnega zavoda Turizem Ljubljana«.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo Razpisna komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Z odločitvijo Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.

Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 12. ure na telefonu: 01/306-4583.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.