Domov > O Turizmu Ljubljana > Razpisi

Razpisi, javna naročila, natečaji in pozivi

Aktualne objave

Zaključeno

Oglaševanje na iskalniku Google, v njegovi kontekstualni ter mobilnih mrežah

Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Objavljen: 21.2. 2014

Rok za oddajo prijav: 7.3. 2014 do 8.30

Povezava na objavo na portalu e-naročanje >>

3.1.2014

Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice zavoda Turizem Ljubljana

Na podlagi 27. in 28. člena Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana in sklepa Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana z dne 18.12.2013, javni zavod Turizem Ljubljana

objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice zavoda

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

* najmanj B2

Ostali pogoji:

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati predložiti vizijo razvoja turizma v Ljubljani, program dela zavoda za čas trajanja mandata (4 leta) in življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki so jih doslej opravljali. Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju turizma in ki operativno poznajo turistično dejavnost, še zlasti destinacijski management.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, s pripisom "NE ODPIRAJ - javni razpis za direktorja javnega zavoda Turizem Ljubljana", v 21 dneh od objave tega razpisa. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 1.3.2014.

Javni razpis: Tisk promocijskih gradiv Turizma Ljubljana 2014 - 2015

Objavljen: 22.11. 2013

Rok za oddajo prijav: 23.12. 2013 do 9.00

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba).

Povezava na objavo na portalu e-naročanje >>