Turistična taksa

V skladu z Odlokom o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana turistična taksa znaša 2,5 €. S 1.1.2019 stopijo v veljavo določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki poleg turistične takse uvajajo še obračunavanje promocijske takse v višini 25 odstotkov turistične takse.

Tako od 1.1.2019 naprej skupna višina turistične takse znaša 3,13 € oziroma, v primeru 50% oprostitve plačila (osebe od 7. do 18. leta starosti, turisti, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih v mednarodni mreži IYHF,) 1,57 €

Skupna višina turistične in promocijske takse

  Turistična taksa+ promocijska taksa Turistična taksa  Promocijska taksa
Turistična taksa+ promocijska taksa  3,13 €  2,50 €  0,63 €
Turistična taksa+ promocijska taksa (oprostitev 50%)  1,57 €  1,26 €  0,31 €

Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun Slovenske turistične organizacije.

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Turistično in promocijsko takso plačujejo hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje. Plačujejo jo zavezancu, ki opravlja storitev nočitve.

Za nočitev iz 31.12.2018 na 1.1.2019, z datumom prijave gosta 31.12.2018 se za izračun turistične takse upošteva višina turistične takse in oprostitve, ki veljajo na dan 31.12.2018 in se še ne obračunava promocijska taksa, ki skladno z ZSRT-1 prične veljati dne 1.1.2019.

Če je ura prihoda 1.1.2019 po polnoči, se nočitev obračuna po novem s pripadajočo turistično in promocijsko takso. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se začne izvajati za storitve prenočevanja opravljene 1. januarja 2019.

Za pobrano turistično in promocijsko takso za storitve prenočevanja opravljene od vključno 01.01.2019 dalje velja nov prehodni podračun SI56 0126 1845 0000 286. Referenca: v prvi dve okenci vpišete številko 19. V drugi del, ki vsebuje 22 okenc, najprej vpišete svojo davčno številko, sledi vezaj (-) in nadaljujete s številko 07129 (šifra obvezne dajatve turistične takse).

Pobrana turistična in promocijska taksa se nakazuje na omenjeni podračun občine do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Obveznost iz naslova plačila turistične in promocijske takse za mesec januar 2019 zapade v plačilo 25. februarja 2019.

Starega podračuna SI56 0126 1461 3206 220 za nakazilo turistične takse občina ne ukinja. Ta podračun velja za vsa nakazila in izterjavo vezano na storitve prenočevanja, ki so bile opravljene do vključno 31.12.2018.

Priporoča se, da zavezanci v evidenci turistične takse vodijo ločeni postavki pobrano turistično in pobrano promocijsko takso, ne glede na dejstvo, da ZSRT-1, 20. člen: (evidentiranje plačila turistične takse) tega ne zahteva. Tako bodo namreč morebitna usklajevanja in nadzor, ki ga izvaja občina, potekali hitreje, kar je v interesu tako zavezancev kot občine.

Prav tako se priporoča, da zavezanci gostom na računu izkažejo ločene postavke in sicer:

  • Turistična taksa – znesek
  • Promocijska taksa – znesek
  • Seštevek obeh taks - seštevek

Zavezance, ki poročate dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljate, prosimo, da preverite oziroma dopolnite kontaktne podatke v aplikaciji eTurizem, saj jih potrebujemo zaradi lažje komunikacije z vami in za posredovanje različnih obvestil oziroma obračunov.

Elektronsko poročanje o plačani turistični taksi

Od 1.9.2015 je poročila o plačani turistični taksi mogoče oddajati prek spletne aplikacije Turistična taksa MOL.

  • Če želite pridobiti dostop do spletne aplikacije, morate najprej izpolniti naslednji obrazec za dodelitev dostopa (.doc)
  • Za dostop in prijavo v spletno aplikacijo Turistična taksa MOL potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite na podlagi zgoraj omenjenega obrazca.
  • Za tehnično pomoč in podporo pri uporabi aplikacije lahko pišete na naslov: ttaksaMOL.podpora@luz.si

Ponudniki nastanitvene dejavnosti morajo do 25. v mesecu za pretekli mesec predložiti občini Poročila o plačani turistični taksi, ki se oddajajo elektronsko, preko spletne aplikacije Turistična taksa MOL, ne glede na vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje eTurizem.

Register nastanitvenih obratov (RNO)

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti so morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Preberite več.

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so do uvedbe RNO poročali predpisane podatke (iz knjige gostov) Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morajo po novem slednje poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po prejšnjem sistemu ni več mogoče. Po novem je dovolj, da predpisane podatke poročate le ENKRAT v aplikacijo eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini, kot ste slednje izvajate po starem sistemu. Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjen. Občina po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobiva neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).

Preberite več.

Vrednost točke turistične takse od 1.1.2015

S 1.1.2015 je pričela veljati nova vrednost točke turistične takse, ki se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da znaša 0,115 € (Ur.list RS, št. 25/2014). 

Po Odloku mestne občine Ljubljana višina turistične takse za nastanitvene objekte znaša 11 točk, razen za sobe sobodajalcev, za katere je 5,5 točk (Odlok o določitvi višine turistične takse, Ur.list RS, št. 14/2009). Turistična taksa v Mestni občini Ljubljana bo tako po novem znašala 1,265 € (11 točk x 0,115 €), oziroma za sobodajalce 0,633 € (5,5 točk x 0,115 €).

Več informacij

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL
Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana

Tehnična podpora za aplikacijo Turistična taksa MOLttaksaMOL.podpora@luz.si.

Več informacij o elektronskem poročanju: andreja.pecan@ljubljana.si.