Iskanje

G lav no m es to Sl ov en ije Ljubljana je ljubko srednjeevropsko mesto z manj kot 300.000 prebivalci. Popotnik, ki se sprehodi skozi njeno slikovito staro jedro ob vznožju grajskega griča, komajda lahko verjame, da je prišel v glavno mesto Slovenije. Na ulicah ni gneče, mesto ni hrupno in kamor koli se obrneš, naletiš na park, drevje ali...

ZA LEPŠO LJUBLJANO 2018 št. Društva Lokacija čiščenja TERMIN 1. TD Barje Okolica Družbenega centra Barja, okolica spomenikov 7.4. ob Ižanski cesti, Črna vas, Peruzzijeva, Lahova pot, Kozl. 7.4. Gošča, Hauptmanca, Rebekov, Brglezov štradon, Lipe (14.04) 2. TD Besnica izliv Besnice , Podgrad Janče Dolina Besnice Borovničeva pohodna pot Besnica →Pečar, Besnica →Javor gozdne poti na severnem grebenu Sadne ceste...

1 St rat eš ke sm ern ice ku ltu rn eg a t ur izm a v L jub lja ni (20 17- 20 20 ) 2 Podatki o dokumentu Naročnik: Turizem Ljubljana, direktorica mag. Petra Stušek Vodja projekta na strani naročnika: Petra Križan Delovna skupina naročnika: Doris Dobnikar Novak, Mojca Blatnik, Nives Vrhovnik Praznik, Nina Kosin, Špela Paternoster...

30 Baragovo semenišče / Baraga Seminary Semenišče, imenovano po slovenskem misijonarju škofu Antonu Baragi, so pričeli graditi leta 1938. Zaradi delno samovoljno prirejenih načrtov se je Plečnik odpovedal avtorstvu. Palača krožnega tlorisa je bila dograjena leta 1955 po načrtih arhitekta Antona Bitenca. V tem času je bilo postavljeno vhodno stopnišče, kapela je bila preurejena v Festivalno dvorano, pod njo pa...

Odnos meščanov do turizma oktober, 2017 Raziskava 2017 Turizem Ljubljana Ime: Anita Humar E: anita.humar@visitljubljana.si T: +386 1 306 41 87 Valicon d.o.o. Ime: Andraž Zorko E: andraz.zorko@valicon.net T: + 386 1 420 49 00 ZAUPNOST PONUDBE Ponudba je last raziskovalne družbe Valicon. Naročnik ne sme razkriti informacij iz te ponudbe tretji osebi brez vnaprejšnjega pismenega dovoljenja družbe. Edina izjema...

Odnos meščanov do turizma Poročilo raziskave, TLJ103 Katja Goričan 1 Povzetek ključnih ugotovitev • Do turizma imajo meščani pozitiven odnos. Vidijo ga kot dejavnik, ki prispeva k razvoju Ljubljane, pomaga pri razvoju lokalnega gospodarstva, izboljšanju nakupovanja, restavracij ter možnosti za zabavo ter izboljševanju kakovosti življenja v Ljubljani. Zaradi razvoja turizma ne razmišljajo o selitvi iz Ljubljane, prav tako po njihovem...

Analiza turistične potrošnje obiskovalcev Ljubljane Poročilo raziskave Zenel Batagelj │ Katja Goričan 1 Zaključki • Ljubljanski turizem lahko raste na tri načine: pridobimo več obiskovalcev, obiskovalci prenočijo več dni kot sedaj oziroma več potrošijo. Pri privabljanju novih obiskovalcev se bolj izplačajo (nadpovprečno trošijo): letalski gostje, tisti, ki so prišli z javnim avtobusnim prevozom, hotelski gostje, gosti iz Avstralije. • Nočitve...

� N a s red ini m ize O ku si O sre dn je Slo ve nij e � � Različnosti okusov v Osrednji Sloveniji Kadar imamo goste, postavimo na sredino mizo najboljše ali vsaj tisto, kar je za neko hišo, kraj ali pokrajino najznačilnejše. Vsa Slovenija je ena sama velika miza z raznolikimi jedmi. Razdeljena je na �4...

PRILOGA ŠT. 1 K STRATEGIJI RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA REGIJE OSREDNJA SLOVENIJA 2012-2016 CELOTNA ANALIZA STANJA V prilogi je celotna, podrobna analiza stanja. V krovnem strateškem dokumentu so le povzetki po ključnih elementih ponudbe. Turizem Ljubljana, julij 2011, popravki oktober 2011 Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so...

Vo dn ik po Pl eč nik ov i Lj ub lja ni Gu ide to Lju blj an a, de sig ne d b y P leč nik 20 12 A 1 2 3 4 B C D E Stavba Zavarovalnice Triglav Triglav Insurance Building Župnijska cerkev sv. Frančiška Parish Church of St. Francis Baragovo semenišče Baraga Seminary Poslovitveni...