Pojdi na vsebino

Vse od pomladi smo vas v Pismih iz Ljubljane obveščali o poteku priprave nove turistične strategije Ljubljane za obdobje 2014 do 2020. Novembra je bil dokument zaključen, kar je bila podlaga za obravnavo na seji Sveta Turizma Ljubljana 3. decembra. Strateški dokument je zdaj v proceduri za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki bo 20. januarja 2014.

Strateške usmeritve razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana v potrditvi

© D. Wedam

Strategija razvoja turistične destinacije Ljubljana 2014–2020 je dokument za načrtovanje razvoja turistične destinacije Ljubljana, ki je usklajen z deležniki turistične in s turizmom povezanih dejavnosti. Dokument je pripravljen na trajnosten in družbeno odgovoren način in bo vodilo Turizma Ljubljana in ostalih deležnikov pri oblikovanju in izvajanju razvojnih projektov v turistični destinaciji Ljubljana vse do leta 2020. 

V procesu priprave predloga Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana sta projektni skupini izvajalca (Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije, Turistica) in naročnika (Turizem Ljubljana) tesno sodelovali in v pripravo predloga strategije vključili vse ključne s turizmom povezane deležnike v Mestni občini Ljubljana. Predlog strategije je v največji možni meri usklajen dokument vseh deležnikov javnega, zasebnega in civilnega sektorja.

V procesu nastajanja dokumenta so bile izvedene štiri delavnice: prvi dve delavnici sta bili namenjeni predstavnikom turističnega gospodarstva, tretja delavnica je bila namenjena javnemu in civilnemu sektorju, na četrto delavnico, kjer je bil obravnavan osnutek strategije, pa so bili vabljeni vsi. Poleg delavnic so deležniki izpolnjevali anketne vprašalnike, z najbolj zainteresiranimi pa so bili opravljeni individualni poglobljeni intervjuji. 

Razvoj v strateškem obdobju 2014–2020 bo temeljil na kvalitativni rasti. Turistična destinacija Ljubljana bo postala destinacija z visoko kakovostno ponudbo kulturnih in športnih doživetij ter idealna za poslovna srečanja. Glavni turistični proizvodi po motivih prihoda bodo: Ljubljana kot mesto za aktivna in romantična doživetja, mesto za odkrivanje Slovenije in bližnjih turističnih atrakcij ter mesto za odlična poslovna srečanja. Trženjske aktivnosti se bodo prednostno izvajale na evropskih trgih.

Zastavljene strateške cilje bodo deležniki dosegali z uresničevanjem strategije skozi šest temeljnih politik in 13 operativnih ciljev, ki vsebujejo 65 ukrepov, potrebnih za dvig konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljana.

Sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so predvidene v predlogu Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, se bodo vsako leto zagotavljala iz proračuna Mestne občine Ljubljana iz namenskih sredstev za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, delno tudi iz trženjskih aktivnosti Turizma Ljubljane in občasno s sofinanciranjem skupnih aktivnosti zainteresiranih deležnikov.

Po potrditvi na Mestnem svetu MOL-a bo dokument objavljen na portalu www.visitljubljana.com. 
 

Sorodne vsebine