Pojdi na vsebino

V Turizmu Ljubljana smo kot nosilci regionalne destinacijske organizacije za regijo Osrednja Slovenija letos pomladi začeli z aktivnostmi za oblikovanje načrta za novo strateško obdobje, to je za leta 2017 do 2022. Po nekajmesečnem procesu priprave v sodelovanju z vsemi 26 občinami, ki tvorijo regijo, je dokument 7. decembra 2016 obravnaval Svet LUR.

Slika iz zraka bele cerkve na hribu

© Dunja Wedam

Pogled nazaj – v preteklem obdobju smo za dobro petino presegli kvantitativne cilje in vzpostavili trajnosten model povezovanja turistične regije

Po preteku obdobja, v katerem je bil vzpostavljen model regionalne destinacijske organizacije za Osrednjo Slovenijo, ocenjujemo, da smo začetna sredstva (razpis ESSR iz leta 2011) dobro unovčili za vzpostavitev temeljnih orodij, ki omogočajo dolgoročno razvojno in trženjsko delo, ki prinaša koristi tako za Ljubljano kot vseh preostalih 25 občin. Pretekli strateški dokument je prinesel jasno definicijo regijskega modela za področje turizma, vizije, poslanstva in ciljev – ter, kar je zelo pomembno, tudi jasen koncept pozicioniranja na trgu, ki se je v obdobju od leta 2011 do danes izkazal za realnega, pravilnega in trženjsko smiselnega.

Ljubljana je v tem obdobju z vključevanjem ponudbe drugih občin trženjsko privlačno nadgradila svojo turistično ponudbo in pozicijo prestolnice, tesno povezane z zelenim okoljem (v skladu s trendom avtentičnih doživetij), hkrati pa so druge občine skupaj z Ljubljano preko močnih distribucijskih kanalov prišle na globalni turistični trg. Še posebej uspešne so bile tiste občine, kraji oziroma destinacije, ki so bili v tem procesu aktivni (aktivno sodelovanje v regijskih razvojnih in trženjskih aktivnostih in lastne razvojne aktivnosti za izboljšanje ponudbe v lokalni skupnosti).

Cilj na področju števila turistov je bil že leto pred iztekom strategije (torej v letu 2015) presežen za 33,22 odstotka, cilj na področju števila nočitev pa za 21,61 odstotka. RDO Osrednja Slovenija je postal vzorčni primer dobro organiziranega, aktivnega in povezanega RDO v Sloveniji, ki je uspel regijo pozicionirati kot geografsko zaokroženo, dobro organizirano in produktno povezano regijo, uspeli pa smo tudi doseči prepoznavnost RDO Osrednja Slovenija v tujini – v prvi vrsti s konceptom organiziranih izletov po regiji (ki so na voljo v Spletni trgovini doživetij na Visit Ljubljana).

V novem strateškem obdobju poudarek na krepitvi povezanih produktov, inovativnosti in trajnostnem delovanju

Strategija gradi na dosedanjih temeljih in poglobi delo na tistih področjih, kjer se je pokazalo, da potrebujejo spodbudo oziroma nadaljnji razvoj. Med vsebinskimi poudarki nove strategije so: razvojno produktno delo (razvoj skupnih regijskih produktov) in ukrepi za pospeševanje oblikovanja prodajnih programov, trajnostni razvoj, trajnostna mobilnost, spodbujanje inovativnosti ter krepitev razvojne in trženjske (coaching) podpore lokalnim skupnostim pri razvoju in trženju lokalne turistične ponudbe. Izredno pomembno je, da so naši vsebinski poudarki zelo združljivi z razvojnimi usmeritvami strateškega dokumenta Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 do 2020 (Regionalni razvojni program LUR).

Pet strateških področij delovanja z opredeljenimi ukrepi

Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija je pripravljena za obdobje 2017 do 2022 in se na podlagi opredeljenih izzivov aktivnosti osredotoča na pet prioritet oziroma strateških področij delovanja: 1 - Produkti, 2 - Trajnostni razvoj, 3 - Trajnostna mobilnost, 5 - Trženje in 6 - Coaching, znotraj njih pa so opredeljeni glavni ukrepi in indikativne aktivnosti na ravni regije.

Ker bodo učinki na regionalni ravni večji, če bo tudi lokalna skupnost nudila prijazno podporno okolje in če bo ponudba kakovostna – hkrati pa bodo tudi rezultati za lokalno raven boljši, strategija poleg ukrepov na regijski ravni podaja smernice za delo lokalnih skupnosti in turističnih ponudnikov (po prioritetah). V okviru procesa priprave strateškega dokumenta je bil pripravljen tudi pregled vseh turističnih in s turizmom posredno povezanih projektov na ravni lokalnih skupnosti za obdobje do leta 2020.

Strategija se letno vrednoti in preverja

Strategija je kljub jasno zastavljenim ciljem, smernicam in opredeljenemu akcijskemu načrtu ukrepov živ dokument, ki ga je treba redno letno preverjati (vrednotiti) in po potrebi prilagajati. Dinamika na turističnem trgu je izjemna, zato smo lahko uspešni le takrat, ko spremljamo trende ter nenehno iščemo nove poti in drugačne pristope. Zato smo to načelo vpeli v naše temeljne vrednote oziroma načela delovanja.

Bolj kot bomo posamezne občine aktivne, večji učinki bodo vidni na ravni regije

Regija je v preteklem obdobju beležila nadpovprečno rast, pri čemer je bila osrednja nosilka rasti Mestna občina Ljubljana, ki v zadnjih letih niza številne nagrade, prestižne nazive in medijsko pokritost. Praksa in analiza kažeta, da je sodelovanje občin članic v razvojnih in trženjskih aktivnosti regije različno aktivno – kar je razumljivo, saj turizem ni in tudi v prihodnjem obdobju ne bo med glavnimi prioritetami v vseh občinah v regiji. Koncept dela je zato zasnovan tako, da regija nudi temeljne aktivnosti za vse sodelujoče občine, hkrati pa odpira še dodatne priložnosti za tiste, ki v tem procesu želijo biti aktivnejši.

Naša skupna vizija je, da regija Osrednja Slovenija postane najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji.

Sorodne vsebine