Pojdi na vsebino

Ljubljani se z letom 2013 izteče ročnost sedanjega strateškega razvojnega in trženjskega načrta za področje turizma, ki velja za obdobje od leta 2007 do 2013, in Turizem Ljubljana je 28. januarja 2013 na spletnem informacijskem portalu javnih naročil Ministrstva za finance objavil javni razpis za oblikovanje novega strateškega dokumenta. Strategija se pripravlja za območje, ki ga pokriva Mestna občina Ljubljana, za obdobje od leta 2014 do 2020.

Dokument bo upošteval aktualno krovno slovensko turistično strategijo, regijsko turistično strategijo Osrednje Slovenije, ki je stopila v veljavo z letom 2012, strateški dokument Kongresna Ljubljana 2020 (ki je prav tako stopil v veljavo z letom 2012) ter tudi strateške usmeritve Mestne občine Ljubljana. Poleg tega bo vzporedno potekalo usklajevanje z novim regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 do 2020, ki bo tudi v teku priprav v letu 2013.

Razpis za nov strateški dokument turizma v Mestni občini Ljubljana je razdeljen na dva dela. Prvi, analitični del poleg same analize turističnega povpraševanja ter ponudbe in turističnega gospodarstva (z analizo vseh ključnih kazalnikov poslovanja) med drugim vključuje tudi raziskavo turistične potrošnje v Ljubljani, ki naj bi potekala v marcu in aprilu 2013 na vzorcu 1000 anketiranih tujih turistov, ki bodo v Ljubljani prenočili vsak enkrat. Drugi del razpisa pa se nanaša na oblikovanje strateških usmeritev in mora ponuditi učinkovit razvojni model turizma v Mestni občini Ljubljana za opredeljeno obdobje, ki bo na najoptimalnejši način valoriziral vse ključne atribute in potenciale turizma v občini in v partnerstvu za razvoj. Ponudniki so se lahko prijavili zgolj na en sklop ali na oba.

Nova strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ljubljana 2014–2020 naj bi temeljila predvsem na: spodbujanju trajnostnega razvoja turizma in rasti turističnega prometa, partnerstvu za razvoj (v regiji in širše ter z drugimi področji), intenzivnem trženju, dvigu kakovosti storitev ter razvoju inovativnih turističnih proizvodov s ciljem povečati konkurenčnost. Med podrejenimi cilji pa so povečanje prepoznavnosti Ljubljane kot turistične destinacije, uvajanje sodobnih in inovativnih trženjskih pristopov na izbranih trgih, spodbujanje razvoja inovativnih in zelenih turističnih proizvodov oziroma storitev, spodbujanje aktivnosti za povečanje dostopnosti Ljubljane kot prestolnice Slovenije ter razvoj turistične ponudbe, ki privablja ciljne segmente višjega dohodkovnega razreda.

Do roka, ki se je iztekel 14. februarja 2013, so svojo ponudbo oddali štirje ponudniki, od tega sta prispeli dve ponudbi za analitični sklop, ena ponudba samo za strateški sklop ter ena ponudba za oba sklopa. O izboru in poteku priprave nove strategije vas bomo v prihodnjih mesecih obveščali.

Sorodne vsebine