Pojdi na vsebino

Svet zavoda Turizem Ljubljana je pred kratkim obravnaval in sprejel Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2012. Zavod je v svojem dvanajstem letu delovanja dosegel vse zastavljene cilje po posameznih vsebinskih področjih delovanja, medtem ko je Ljubljana enako kot v letu prej ponovno znatno presegla zastavljene kvantitativne cilje turističnih prihodov in nočitev ter nekaterih drugih kazalnikov, ki jih Turizem Ljubljana spremlja mesečno. Končna bilanca za leto 2012 kaže, da je bilo preteklo leto po vseh fizičnih kazalcih ponovno rekordno.

Letno poročilo je sestavljeno iz splošnega in posebnega dela ter računovodskega poročila. V posebnem delu je osrednja točka poročilo o doseženih ciljih oziroma rezultatih v letu 2012 – po posameznih sklopih delovanja, kot so prireditve, kongresna dejavnost, odnosi z javnostmi, promocija in pospeševanje prodaje, produkcija promocijskih sredstev, razvoj in kakovost, informiranje in agencijska dejavnost, spletni portal ter investicije v turistično infrastrukturo – vključno z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.

Naj najprej izpostavimo kvantitativne rezultate: v letu 2012 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (torej število prihodov), v primerjavi z letom 2011 povečalo za 10 odstotkov (v primerjavi z načrtom za leto 2012 pa za 6 odstotkov). Število nočitev v letu 2012 je bilo glede na predhodno leto višje za 7 odstotkov (v primerjavi z načrtom za leto 2012 pa za 5 odstotkov). Za 3 odstotke se je povečal tudi obisk v ljubljanskih turističnih informacijskih centrih, kar je – glede na vse več uporabnikov svetovnega spleta in dodelane vsebine, ki so dostopne na spletnem mestu Visit Ljubljana, dober rezultat.

Primerjava kvantitativnih ciljev z realizacijo pokaže naslednje:

- Število prihodov gostov, ki so v Ljubljani prenočili: načrt 420.500, realizacija 444.100 (indeks 106).
- Število nočitev: načrt 799.000, realizacija 839.348 (indeks 105).
- Število obiskovalcev v TIC: realizacija 278.972.

Tudi kvalitativni cilji so bili v letu 2012 doseženi v celoti. Podrobnejši vpogled v konkretne rezultate dela Turizma Ljubljana je mogoč na tej povezavi, ključne vsebinske dosežke pa smo povzeli v članku v januarskih Pismih iz Ljubljane (članek dostopen tukaj).

Iz računovodskega poročila je razvidno, da je Turizem Ljubljana posloval pozitivno, tako na javnem kot na tržnem delu. Skupni presežek prihodkov nad odhodki je znašal 13.522,54 EUR, od tega iz javnega dela 9.971,36 EUR in iz tržnega dela 3.551,18 EUR.

Cilji in aktivnosti Turizma Ljubljana v okviru letnih programov dela temeljijo na trenutno še aktualnem strateškem okviru (Strateški razvojni in marketinški načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007–2013), v začetku leta 2013 pa so že stekle priprave na novo strateško obdobje. Več v članku v nadaljevanju.

Sorodne vsebine