Pojdi na vsebino

V Turizmu Ljubljana smo v preteklem letu od poletja do konca novembra v dveh delih ponovno izvedli anketo med gosti ljubljanskih nastanitvenih objektov, s katero smo ugotavljali motiv prihoda v Ljubljano in strukturo turistične potrošnje (skupno dnevno porabo in potrošnjo po posameznih kategorijah) ter zbirali predloge za izboljšanje turistične ponudbe v Ljubljani. Rezultati so spodbudni, saj je anketa pokazala, da se je potrošnja od zadnjega merjenja povečala (v letu 2014 je znašala 132,65 EUR na dan). Merili smo tudi splošno zadovoljstvo obiskovalcev Ljubljane in povprečna ocena zadovoljstva na 5-stopenjski lestvici znaša 4,5.

Voden ogled po Ljubljani.

© D. Wedam

Anketo smo izvedli na vzorcu 2.001 gosta. Od tega smo jih 1.002 anketirali poleti (od avgusta do septembra), 999 pa jeseni (v oktobru in novembru), s čimer smo v raziskavo vključili tako počitniške kot poslovne goste. Hotelske goste smo anketirali ob koncu njihovega bivanja v Ljubljani, v vzorec pa smo zajeli hotelske goste v vseh ključnih nastanitvenih objektih, in sicer proporcionalno glede na število realiziranih prihodov v letu 2013.

Kaj so pokazali rezultati o strukturi gostov
Dobrih 40 odstotkov (42,9 %) vseh anketiranih gostov je v Ljubljano prišlo na počitnice, slaba tretjina (32,9 %) pa na poslovni obisk. Dobro desetino vprašanih (11,4 %) predstavljajo izletniški oziroma tranzitni gostje, dobrih 5 odstotkov gostov (5,5 %) pa se je v Ljubljani udeležilo kongresa, konference oziroma poslovnega dogodka. Povprečna doba bivanja anketiranih gostov v Ljubljani je znašala nekaj manj kot tri dni in je bila v poletnem obdobju nekoliko daljša kot v jesenskem. 

Kako so bili gostje zadovoljni z obiskom Ljubljane
Dobra polovica anketiranih gostov (54,3 %) je bila zelo zadovoljna, dobrih 40 odstotkov (42,5 %) gostov pa je bilo zadovoljnih. Povprečna ocena zadovoljstva na 5-stopenjski lestvici tako znaša 4,5.

Kakšna je bila potrošnja (skupna in po kategorijah)
Eden od ključnih namenov ankete je bil pridobiti natančne podatke o potrošnji, ki so še posebej pomembni v luči zaostrenega gospodarskega stanja na trgih. Rezultati so pokazali, da je skupna povprečna dnevna potrošnja anketiranih turistov v letu 2014 znašala 132,65 EUR oziroma slaba dva odstotka več kot v letu 2013. Zanimivi pa so podatki po posameznih kategorijah: dobro polovico (51,2 %) skupne dnevne potrošnje predstavlja strošek nočitve z zajtrkom, stroški hrane in pijače predstavljajo skoraj petino (19,6 %), stroški nakupovanja pa okrog 14 odstotkov skupne dnevne potrošnje. Izdatki za druge namene v strukturi skupne dnevne potrošnje zavzemajo relativno nizke deleže.

Primerjava po obdobjih pokaže, da je bil strošek nočitve z zajtrkom v jesenskem obdobju nekoliko višji kot v poletnem, medtem ko se povprečna dnevna potrošnja po ostalih kategorijah bistveno ne razlikuje. Primerjava jesenskih obdobij merjenja pokaže, da se je povprečna dnevna potrošnja anketiranih turistov v jeseni 2014 malenkost zvišala, in sicer za 1,72 odstotka glede na leto 2013. 

Če pogledamo še povprečno dnevno potrošnjo po posameznih kategorijah turistične potrošnje, vidimo, da so se letos nekoliko znižali stroški nočitve z zajtrkom (za 4,16 %) in stroški prevoza po Ljubljani (za 41,23 %), pri večini drugih kategorij pa se je povprečna dnevna potrošnja nekoliko povečala: najbolj za kongresno-poslovne storitve (za 68,42 %), kulturo (za 54,51 %) in nakupovanje (za 31,27 %). Poleg tega v letu 2014 opažamo tudi precej večji strošek prevoza do Ljubljane na osebo. Tokrat so anketirani turisti v povprečju za prevoz do Ljubljane porabili dobrih 317 EUR na osebo, v letu 2013 pa 212 EUR na osebo.

Kako so obiskovalci zaznali Ljubljano
V raziskavi smo preverili tudi kvalitativno zaznavo Ljubljane. Med pozitivnimi značilnostmi Ljubljane so gosti v največji meri izpostavili lepoto mesta in arhitekturo (54,4 %), vzdušje v mestu in prijaznost ljudi (36,6 %) ter čistočo (9,6 %). Med negativnimi značilnostmi Ljubljane pa so anketiranci v največji meri izpostavili neurejen promet (27,0 %), slabo vreme (17,9 %) in visoke cene (10,6 %).

Predlogi za izboljšanje ponudbe
Med predlogi za izboljšanje turistične ponudbe v Ljubljani so anketiranci v največji meri navajali boljše obveščanje (24,3 %), več zabave, vključno z daljšim odpiralnim časom lokalov (10,7 %), ter boljšo prometno urejenost (7,3 %) oziroma boljše prometne povezave z drugimi mesti (6,8 %). Dobra desetina (13,8 %) vprašanih meni, da ni potrebe po izboljšanju, da je torej že sedaj vse v redu. 

Pomemben je podatek, da je velika večina, kar 94 odstotkov vseh anketiranih turistov, zatrdila, da se namerava v prihodnje še vrniti v Ljubljano.

Sorodne vsebine