Pojdi na vsebino

Mestna občina Ljubljana je leta 2007 sprejela zavezo, da bo mesto razvijala s posluhom do okolja in ljudi, ki v tem okolju delajo, živijo in ga obiskujejo. Rezultat je vrsta uspešno izvedenih projektov, med njimi tudi zmagovalno mesto v okviru Evropskega tedna mobilnosti in mesto med finalisti Zelene prestolnice 2016. V letošnjem letu pa Ljubljana nadaljuje pomembne korake tudi na področju razvoja trajnostnega turizma. V novi Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 do 2020 je trajnostni turizem opredeljen kot temeljni koncept razvoja turistične ponudbe v Ljubljani, med pomembnimi ukrepi pa je vstop v shemo trajnostnih destinacij ETIS, ki jo je razvila Evropska komisija. Ljubljana je k uvajanju sistema pristopila kot ena od testnih evropskih destinacij.

Ljubljana v družbi testnih evropskih destinacij začela aktivno vzpostavljati sistem trajnostnega upravljanja destinacije

© D. Wedam

Evropska komisija je sistem ETIS (European Tourism Indicators System – ETIS for Sustainable Management at Destination Level) razvila kot celosten sistem, ki zajema vse tri stebre trajnostnega turizma: okoljski, družbeni in ekonomski. Namen sistema je destinacijam pomagati pri spremljanju, upravljanju, merjenju in pospeševanju trajnostnih ukrepov, zato je njegova uporaba preprosta, primeren pa je za vse vrste destinacij.

Sistem predstavlja uporaben način za spremljanje destinacijskih ukrepov v smeri trajnostnega razvoja in za njihovo izboljšanje, sam proces pa poteka fazno, preko sedmih korakov. Aktivnosti so najprej usmerjene v vzpostavitev ozaveščenosti in sodelovanja vseh deležnikov (prvi korak), sledi oblikovanje profila destinacije po obrazcu, ki ga ponujajo orodja v okviru sistema ETIS (drugi korak). Tretji korak je namenjen vzpostavitvi zelenih delovnih ekip ter četrti razdelitvi vlog in odgovornosti. V okviru petega koraka poteka zbiranje podatkov po štirih področjih delovanja. Sledijo analiza rezultatov, oblikovanje ciljev in priprava akcijskega načrta izvajanja zelene sheme (šesti korak), katerih sklepno dejanje je vzpostavitev sistema trajnostnega menedžmenta, ki ga je nato treba vrednotiti, razvijati in izboljševati kontinuirano, na dolgi rok (sedmi korak).

Obstoječi sistem ima 27 osnovnih in 40 opcijskih kazalnikov, katerih uporaba je prostovoljna. Sistem je mogoče zožiti ali razširiti, da bi ga prilagodili specifičnim izzivom na področju trajnostnega turizma in specifičnim potrebam posamezne destinacije.

Kazalniki so razdeljeni v štiri področja: destinacijski menedžment (ki zajema sklope trajnostna turistična politika na ravni destinacije, trajnostni menedžment v turističnih podjetjih, zadovoljstvo obiskovalcev ter komuniciranje in informiranje), ekonomski dejavniki (ki zajemajo obseg turističnega povpraševanja, uspešnost turističnih ponudnikov, kakovost in obseg zaposlovanja, varnost in zdravje in turistično nabavno verigo), družbeni in kulturni vpliv (kazalniki pokrivajo vpliv na lokalno skupnost, enakost spolov, dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami ter ohranjanje kulturne dediščine, identitete in virov) in okoljski vpliv (ki vključuje sklope zmanjševanje vpliva prometa, podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, z odpadnimi vodami, z vodnimi viri, porabo energije, varstvo okolja in biotske raznolikosti, upravljanje s svetlobnim in zvočnim onesnaževanjem ter kakovost kopalne vode).

Sistem ETIS je namenjen skupnemu delu vseh deležnikov na področju trajnostnega turizma, tako javnega, zasebnega kot nevladnega sektorja, saj je uspešen trajnostni razvoj lahko le rezultat skupnega delovanja vseh poslovnih deležnikov pa tudi prebivalcev in ne nazadnje obiskovalcev. Zato je Turizem Ljubljana v proces uvajanja kazalnikov ETIS vključil vse pomembne deležnike.

Turizem Ljubljana je tako v okviru petega koraka v podporo zbiranju podatkov 5. junija organiziral delavnico za ljubljanske turistične ponudnike, na kateri jim je predstavili celoten sistem ETIS, vprašalnik za pridobitev vseh ključnih vhodnih podatkov od turističnega gospodarstva in ne nazadnje poudaril njihovo ključno vlogo tako pri zbiranju podatkov kot pri samem trajnostnem upravljanju destinacije – torej pri vseh nadaljnjih korakih projekta.

Ljubljana je tako prva slovenska destinacija, ki je aktivno pristopila k uvajanju sistema ETIS, in ena od testnih evropskih destinacij. Do konca leta 2014 bo s to testno fazo na evropski ravni vzpostavljena tudi benchmarking na evropski ravni, ki bo omogočala primerjave s primerljivimi destinacijami v Evropi. O nadaljnjih aktivnostih na področju uvajanja sistema ETIS v Ljubljani vas bomo obveščali v prihodnjih Pismih iz Ljubljane, vse turistične in s turizmom povezane deležnike v Ljubljani pa vabimo k aktivnemu sodelovanju. 

Sorodne vsebine