Pojdi na vsebino

S koncem leta 2016 se izteče dosedanja Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija, ki je bila pripravljena za obdobje 2012 do 2016. Skupno povezovanje regije Osrednja Slovenija se po petletnem obdobju nadaljuje, kar pomeni, da je Osrednja Slovenija ena od redkih slovenskih turističnih regij, ki je še vedno aktivna, saj je bil njen trženjski koncept od vsega začetka smiseln in pravilno zastavljen. Na trgu, še posebej na tujih trgih, se je vzpostavil pozitiven odnos do ponudbe, ki povezuje celotno regijo, zato je ključno, da se to delo nadaljuje, vzdržuje in nadgrajuje. 

V obdobju 2011 do 2016 izvedene številne aktivnosti – aktivno delo se je nadaljevalo tudi po zaključku sofinanciranja regij novembra 2013

Turizem Ljubljana je kot RDO za regijo Osrednja Slovenija v okviru projekta aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, sofinanciranih v okviru Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti RDO-jev, in po pooblastilu Sveta LUR v letu 2011 pripravil Strategijo razvoja in trženja za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012–2016.

V letih 2011 do 2016 so regijske aktivnosti potekale v skladu z akcijskim načrtom, ki je bil sestavni del strateškega dokumenta. Vrednost projektov, ki jih je RDO Osrednja Slovenija izvedel v okviru Javnega razpisa ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij za obdobje 2011 do 2013, je znašala 696.000 EUR bruto, RDO Osrednja Slovenija pa je aktivnosti nadaljeval tudi v letih po novembru 2013, ko se je sofinanciranje zaključilo.

Nov dokument bo dal poudarek delu pri produktih, trajnostnem razvoju in inovativnosti

Turizem Ljubljana je kot nosilec regionalne destinacijske organizacije za regijo Osrednja Slovenija letos pomladi že začel izvajati aktivnosti za oblikovanje načrta za novo strateško obdobje, to je za leta 2017 do 2022. 

Namen novega načrta je ponuditi strateški pogled naprej (šestletno obdobje, do leta 2022), hkrati pa podati zelo operativen načrt aktivnosti, ki bo podlaga za letne programe dela RDO Osrednja Slovenija. Dokument bo izvedbeno naravnan, gradil bo na dosedanjih temeljih in poglobil delo na tistih področjih, ki zahtevajo največ dela – med vsebinskimi poudarki bodo tako razvojno produktno delo, oblikovanje prodajnih programov, trajnostni razvoj in spodbujanje inovativnosti.

Temeljni cilj je z razvojnim načrtom (z akcijskim načrtom) doseči konsenz za nadaljnje skupne aktivnosti občin v regiji v prihodnjem obdobju, ki bodo pripeljale do povečanja obsega povpraševanja oziroma obiska ter povprečne dobe bivanja in potrošnje v regiji, pomemben operativni cilj pa je pospešiti razvoj inovativnih produktov v regiji.

V Turizmu Ljubljana smo v letu 2015 izvedli serijo osmih delavnic za identificiranje in oblikovanje integralnih turističnih produktov (zaokroženih doživetij) v regiji. Na tem področju želimo delo v okviru tega načrta in procesa nadaljevati – vključiti pripravo in izvedbo delavnic za izbrane ponudnike v regiji za izboljševanje vsebin in dvigovanje kakovosti ponudbe. Podlaga zanje sta pregled oblikovanih produktov oziroma paketnih doživetij v letu 2015 in izbor najobetavnejših. Cilj je, da pripeljemo proces do nekaj kakovostnih in tržno zanimivih prodajnih programov, ki se lahko vključijo v distribucijske kanale Turizma Ljubljana.

O poteku vas bomo v prihodnjih mesecih podrobneje obveščali.

Sorodne vsebine