Pojdi na vsebino

Svet zavoda Turizem Ljubljana je 3. februarja 2014 obravnaval in sprejel Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2013, ta ponedeljek, 10. marca 2014, pa ga je potrdil tudi Mestni svet Mestne občine Ljubljane. Zavod je v letu 2013 dosegel vse zastavljene cilje po posameznih vsebinskih področjih delovanja, medtem ko je Ljubljana enako kot leto prej ponovno znatno presegla zastavljene kvantitativne cilje turističnih prihodov in nočitev. Z letom 2013 je presegla pol milijona prihodov in se približala milijonu nočitev.

Ljubljana je v letu 2013 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije zabeležila 500.540 prihodov, kar je 9,6 odstotka več kot leta 2012, in 942.345 nočitev, kar je 10,7 odstotka več kot leto prej. Število prihodov gostov v Ljubljano, ki tu prenočijo, je bilo glede na načrt preseženo za 8 odstotkov, število nočitev pa za 9 odstotkov. Ob tem sta se sicer zmanjšali število obiskov v ljubljanskih TIC-ih (na letni ravni za 3 odstotke) in število naročenih vodstev (teh je bilo manj za 4,7 odstotka), vendar pa je Turizem Ljubljana izpad v tržni dejavnosti nadomestil s povečano prodajo izletov iz Ljubljane po regiji ali v druge turistične kraje v okolici.

Rast pa je beležil še en pomemben element skupne turistične ponudbe prestolnice, to je Ljubljanska turistična kartica – v letu 2013 se je prodaja povečala za tretjino. Razloge gre iskati tako v njeni vsebinski obogatitvi in oblikovanju otroške kartice kot tudi v vključitvi kartice v hotelske pakete. Nadalje je za dobro tretjino (34 odstotkov) poraslo število uporabnikov spletnega portala www.visitljubljana.com (657.087 uporabnikov), najpomembnejši dosežek v preteklem letu na tem področju pa je nova mobilna aplikacija za pametne telefone Visit Ljubljana and more, ki si jo je od avgusta lani mogoče naložiti brezplačno (samo do novembra si jo je naložilo več kot 6.000 uporabnikov).

Nadaljevalo se je aktivno delo na področju povezovanja turistične ponudbe regije, leto pa je bilo zelo živahno tudi na področju kongresne dejavnosti, še zlasti na področju pridobivanja kongresov in povezovanja kongresnih ponudnikov v destinaciji. Na področju turistične infrastrukture je Turizem Ljubljana naročil izdelavo projekta sanacije stopnišča pred Tivolskim gradom, ki ga je letos že predal v realizacijo Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet na MOL-u, pripravljene so bile informacijske table za označitev emonskih poti ter projekt obnove Plečnikovega kioska na Vegovi.

Leto 2013 pa je zagotovo najbolj zaznamoval EuroBasket 2013, ki mu je Turizem Ljubljana posvetil zelo veliko pozornosti in vanj vložil veliko energije tako na področju promocije in pospeševanja prodaje, produkcije promocijskih gradiv, informiranja kot tudi na področju oblikovanja ponudbe za obiskovalce prvenstva.

Pomembna naloga, ki jo je zavod ob svojih rednih aktivnostih izvedel v letu 2013, je povezana s pripravo nove strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 do 2020. V snovanje tega pomembnega dokumenta je zavod pritegnil več kot 100 deležnikov iz gospodarstva ter civilnega in javnega sektorja. Dokument je januarja 2014 sprejel Mestni svet in predstavlja čvrsto podlago za delo za leto 2014 in v naslednjih šestih letih.

Iz naslova proračuna je Turizem Ljubljana za stroške dela in delovanje lani prejel 1,014 milijona evrov, iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 596.354 evrov, od turističnih taks pa 874.403 evre. Celotni prihodki Turizma Ljubljana so tako v letu 2013 znašali 3.547.346 evrov (od tega 81 odstotkov iz naslova izvajanja javne službe in 19 odstotkov iz naslova tržne dejavnosti). Iz računovodskega poročila je razvidno, da je Turizem Ljubljana posloval pozitivno, tako na javnem kot na tržnem delu. Skupni presežek prihodkov nad odhodki je znašal 10.885,39 evra, od tega iz javnega dela 5.989,81 evra, pozitiven izid tržne dejavnosti po odbitku davkov pa je bil 4.895,58 evra.

Kot kaže razpoložljiva turistična statistika za prva dva meseca 2014, Ljubljana tudi letos nadaljuje dobre turistične rezultate, zgoraj povzeti kvalitativni kazalniki pa kažejo, da je tudi zavod kot organizacija v »dobri kondiciji«. 

Z letošnjim aprilom po treh polnih mandatih vodenje te največje lokalne turistične organizacije v Sloveniji (ki opravlja tudi funkcijo regionalne destinacijske organizacije za regijo Osrednja Slovenija) zaključuje Barbara Vajda, ki je v intevjuju za januarsko-februarski Turi!zem ob tem dejala: 

»Pred 13 leti seveda nisem vedela, da bom tu kar tri mandate zapored. Ves čas sem skupaj s kolegicami in kolegi sledila cilju, da smo pri svojem delu dobri, boljši od drugih, ustvarjalni, učinkoviti, pošteni, korektni do partnerjev ter jasni v poročanjih javnosti in organom, ki smo jim za svoje delo odgovorni. Če delaš tako, dober rezultat ne izostane. V to iskreno verjamem. Res pa je, da je treba veliko delati in da nihče ne more ničesar narediti povsem sam. Pomembni sta ekipa ter podpora sodelavk in sodelavcev, seveda pa tudi ali predvsem nadrejenih. Tu sem imela srečo. Prva županja Vika Potočnik me je imela rada, tudi z Danico Simčič sva imeli dobre odnose, sedanji župan pa nam je vsem pokazal in dokazal, da delamo v najlepšem mestu na svetu in da je treba v svojem delu uživati, če želimo doseči izvrstne rezultate. Imamo njegovo polno podporo in to je resnično zelo pomembno.«

Celoten intervju z Barbaro Vajdo v Tur!zmu ob zaključku tretjega mandata si lahko preberete na tej povezavi.

Sorodne vsebine