Pojdi na vsebino

Ljubljana se je v okviru svoje Vizije 2025 zavezala, da bo v trajnostni razvoj mesta usmerila vse napore. Naziv zelene prestolnice Evrope 2016 je pridobila kot mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Februarja je steklo aktivno delo pri pripravi Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana (StrMOL), kjer na področju turizma aktivno sodeluje tudi Turizem Ljubljana.

Koseško barje z obiskovalci na ploščadi.

© D. Wedam

Izhodiščni dokument je že izdelan osnutek Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014–2020 (8. maj 2014), v katerem so področja delovanja razdeljena na tri glavna področja (človek, okolje in prostor ter gospodarstvo-regionalni razvoj) in posamezne področne tematike, zbran pa je tudi nabor projektov po področjih.

Zakaj StrMOL

StrMOL bo Mestni občini Ljubljana omogočil  platformo za uskladitev sektorskih razvojnih programov, politik in načrtov v MOL na področju trajnostnega razvoja. Celovita obravnava kazalcev trajnostnega razvoja bo neposredno povezana s pripravo projektov oziroma programov, s katerimi bo MOL kandidirala za sredstva EU v tekočem programskem finančnem obdobju 2014–2020

Hkrati pa bo dokument povezan z novo urbano politiko EU in strategijami trajnostnega razvoja za tiste lokalne skupnosti, ki bodo po dogovoru s pristojno državno administracijo uvedle instrument »celovitih prostorskih naložb« (CTN oziroma angleško Integrated territorial investment, ITI). 

Povezanost StrMOL s ključnimi strateškimi in operativnimi politikami na ravni EU, Slovenije in Ljubljane

Kot so poudarili na MOL, trenutno še nobena občina oziroma skupnost ni soočila izjemnega potenciala Zelene prestolnice Evrope s celovito organizirano obdelavo kazalcev trajnostnega razvoja ter z  zahtevami mednarodnega standarda ISO 37120:2014 in upoštevanjem temeljnih kazalcev trajnostnega razvoja OECD.

Ključni vrednosti StrMOL-a sta njegovo izhajanje iz Vizije 2025 na eni strani, na drugi strani pa njegova konkretna vpetost v program financiranja 2014–2020, program Ljubljana Smart City 2015, v Zeleno prestolnico Evrope 2016 in v izvajanje celovitih teritorialnih naložb

Strateška in dolgoročna, nadsektorska in medsektorska

StrMOL je zastavljen izrazito strateško in dolgoročno, na njegovi podlagi pa bo sprejet operativni program za vsakokratno programsko obdobje EU. Pomemben vidik je izrazito nadsektorski in medsektorski pristop, strategija pa bo naravnana na uresničevanje Politike EU 2020, ki govori o trajnostnem, vključujočem in pametnem razvoju, ter na izvajanje načel kohezijske politike v smislu teritorialne koncentracije, funkcijske koncentracije in pametne specializacije. 

Od februarja do junija mesečne delavnice projektne skupine StrMOL

Delavnice za pripravo StrMOL potekajo vsako prvo sredo v mesecu, od februarja do vključno junija, ko bo pripravljen prvi osnutek, v tem času pa se pripravljajo tudi gradiva o trajnostni strategiji za posamezno področje. 

V procesu priprave za področje turizma aktivno sodelujemo tudi v Turizmu Ljubljana, pri čemer upoštevamo osnove, opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, in konkretne analitične podlage, pridobljene v procesu ocenjevanja po evropskih in globalnih merilih za trajnostni management destinacije.

Proces priprave dokumenta koordinira MOL, o poteku in še posebej vsebinah s področja turizma pa vas bomo obveščali tudi v Pismih iz Ljubljane.

Sorodne vsebine