Pojdi na vsebino

V Turizmu Ljubljana smo tudi letos, tokrat 19. februarja 2016, objavili dva javna razpisa, s katerima v okviru svojih rednih aktivnosti spodbujamo in sofinanciramo aktivnosti turističnih prireditev in turistične društvene dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. V skladu z Zeleno prestolnico Evrope 2016 je v obeh razpisih velik poudarek dan prireditvam in dejavnostim, ki temeljijo na trajnostnih načelih.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL za leto 2016

Predmet prvega razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016, ki prispevajo k promociji Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016 v lokalnem in mednarodnem okolju ter bogatijo turistično ponudbo mesta.

Prireditve morajo biti izvedene v obdobju od dneva objave razpisa do 21. novembra 2016. Višina sredstev za sofinanciranje je 170.000 EUR, izbrane turistične prireditve pa bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta.

Pri ocenjevanju posameznih vlog, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uporabljeni naslednji kriteriji, ki opredeljujejo, da so prireditve:

 • okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016 ter
 • upoštevajo usmeritve iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja (ki ga je pripravil MOL v začetku letošnjega leta z namenom pospeševanja trajnostne izvedbe dogodkov),        
 • so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane
 • pomenijo širjenje prireditvenega prostora izven mestnega središča,
 • imajo mednarodni značaj oziroma so mednarodno zanimive,
 • spodbujajo ohranjanje in nadgradnjo tradicionalnih festivalskih prireditev in
 • pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane tudi v turistično nesezonskih mesecih.

Ob tem se točkujejo tudi reference prijavitelja v obdobju 2010 do 2015 ter preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije.

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL za leto 2016

Predmet drugega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016.

Za sredstva društvene dejavnosti lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Višina sredstev za sofinanciranje znaša 55.000 EUR. Turizem Ljubljana bo sofinanciral izbrane programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti programa

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi turističnih društev, ki temeljijo ali prispevajo k:

 • spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, etnoloških in lokalnih posebnosti, 
 • urejanju in olepševanju okolja, prispevajo k promociji Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016 in upoštevajo usmeritve iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja,
 • seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu,
 • izvajanju prireditvene, promocijske in informativne dejavnosti v skladu z usmeritvami iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja.

Ob tem je pomembno, da projekti povezujejo več turističnih in drugih društev, točkuje pa se tudi lastna participacija pri nalogah, ki bodo izbrane za sofinanciranje. 

Roki za oddajo vlog

Vloge na oba razpisa je treba oddati na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, do 23. marca 2016 do 11. ure. Razpisa najdete na tej povezavi.

Sorodne vsebine