Pojdi na vsebino

Obdobje pogodbe za sofinanciranje aktivnosti RDO iz sredstev ESRR se izteka. Turizem Ljubljana, ki vodi aktivnosti RDO Osrednja Slovenija, je sredi oktobra izdal zadnji, peti zahtevek za nakazilo sredstev in priložil peto poročilo o izvedenih aktivnostih, hkrati je izdelal tudi zaključno poročilo, ki bo obravnavano na decembrski seji Sveta LUR. Danes je RDO Osrednja Slovenija najbolje organizirana regionalna turistična organizacija v Sloveniji in med ostalimi enajstimi vzpostavljenimi regionalnimi destinacijskimi organizacijami velja za primer dobre prakse. Presek dela pokaže, da so bile vse zastavljene aktivnosti izvedene, koncept dela pa se, sicer v omejenem obsegu, nadaljuje tudi naprej.

Vrednost projektov, ki jih je RDO Osrednja Slovenija prijavil na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij za obdobje 2011 do 2013, je znašala 696.000 EUR bruto.

Pred približno dvema letoma, 30. novembra 2011, je bila na 4. seji Sveta Ljubljanske urbane regije (LUR) sprejeta Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016. Dokument je prinesel jasno definicijo regijskega modela za področje turizma, natančno opredeljene kvantitativne in kvalitativne cilje – ter zelo pomembno, tudi jasen koncept pozicioniranja na trgu, ki se je izkazal za realnega in trženjsko smiselnega. Osrednji poudarek regijskih aktivnosti je bil na nadgraditvi spletnega portala Visit Ljubljana v regijskega ter na oblikovanju mobilnih platform za odkrivanje regije, spletnem oglaševanju, oblikovanju konkretnih turističnih programov in njihovi promociji do organizatorjev potovanj, prav tako pa tudi na predstavitvah na sosednjih trgih.

Po preteku obdobja, v katerem je bil vzpostavljen RDO in v okviru sofinanciranja regijskih aktivnosti izpeljan celoten program, lahko ugotovimo:
- da je Ljubljana z vključevanjem ponudbe drugih občin trženjsko privlačno nadgradila svojo turistično ponudbo, druge občine pa so skupaj z Ljubljano preko močnih distribucijskih kanalov prišle na globalni turistični trg;
- da je RDO Osrednja Slovenija postal vzorčni primer dobro organiziranega in povezanega RDO v Sloveniji;
- da smo vzpostavili tesno sodelovanje RDO z agencijo SPIRIT, ki se kaže v usklajevanju programov in skupnih nastopih;
- da smo vzpostavili sodelovanje tudi z drugimi delujočimi RDO v Sloveniji, katerega cilja sta bila prenos dobrih praks in snovanje povezovalnih programov;
- da smo uspeli doseči prepoznavnost RDO Osrednja Slovenija tudi v tujini;
- da je RDO Osrednja Slovenija prejemnik mednarodnega priznanja »zlato turistično srce 2012«, ki ga podeljuje Sacen International in je nagrada najuspešnejšim v turizmu v jugovzhodni Evropi;
- da presegamo optimistično zastavljene kvantitativne načrte, po katerih je letna stopnja rasti prihodov 4 odstotkov in letna stopnja rasti nočitev 5 odstotkov. V letu 2012 smo po podatkih SURS realizirali 995.472 nočitev, kar je 5,2 odstotka več od načrtovanih (načrt: 946.418);
- da bomo tudi v letu 2013 dosegli absolutni rekord, saj ocenjujemo, da bo število nočitev v regiji znašalo 1.050.000, kar bo za 5,6 odstotka nad načrtovanim (načrt: 993.739).

Turistična dejavnost v vseh 26 občinah, ki tvorijo regijo Osrednja Slovenija, mora ostati povezana ne glede na problematiko oziroma ne glede na to, da nadaljnja politika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na področju turističnih regij ostaja nejasna. RDO Osrednja Slovenija je model organiziranosti, ki se je v našem primeru izkazal za ustreznega.

V oktobrski informaciji županom LUR smo zapisali, da smo za leto 2014 za programe RDO Osrednja Slovenija v Turizmu Ljubljana namenili 104.000 EUR in da tudi drugim občinam predlagamo, da v ta namen predvidijo približno enako višino sredstev kot v preteklih letih. Na ta način si bomo zagotovili sodelovanje tudi v prihodnje, izvajali pa bomo tiste naloge, za katere se bomo odločili skupaj. Strateški dokument regije imamo in na podlagi izvedenih aktivnosti – ter še posebej odzivov s trga – je to dobra podlaga za delo naprej.

Sorodne vsebine