Pojdi na vsebino

Konec oktobra smo v Mestni hiši pripravili prvo delavnico za prebivalce Ljubljane z naslovom Sinergija med turizmom in meščani. Ključni namen delavnice, ki ji je prisostvoval tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, je bil seznaniti prebivalce s turističnim dogajanjem v mestu in jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju pri njegovem nadaljnjem razvoju.

Polne zunanje terase lokalov.

© S. Rančov

Direktorica Turizma Ljubljana mag. Petra Stušek je na delavnici, prvem takšnem srečanju z meščani, uvodoma poudarila, da si pri Turizmu Ljubljana prizadevamo za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva k aktivnemu sodelovanju pri razvoju turizma v mestu v želji po njihovem pozitivnem odnosu do turizma in turistov. Predstavila je ključne statistične podatke o turizmu v Ljubljani (število obiskovalcev, prenočitev, države, od koder prihaja največ turistov ...), razvoj turističnih proizvodov v mestu in njegovem zaledju v želji po usmerjanju turističnih tokov izven mestnega jedra.

Na delavnici je predstavila tudi izsledke letošnje raziskave Odnos meščanov do turizma. Turizem Ljubljana je julija in avgusta, ko je število obiskovalcev v mestu največje, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem anketiral (na terenu in po spletu) petsto prebivalcev Ljubljane, od tega dvesto iz mestnega jedra.

Meščani so pretežno mnenja, da turizem pripomore k razvoju mesta

Raziskava je pokazala, da je odnos Ljubljančanov do turizma pozitiven. Dobrih devetdeset odstotkov jih meni, da njegov razvoj pripomore k razvoju mesta. Dobra polovica jih je prepričanih, da ima skupnost od turizma koristi. Tretjina jih meni, da povečevanje števila turistov spodbuja razvoj lokalnega gospodarstva. Skoraj tri četrtine prebivalcev Ljubljane se deloma strinja s trditvami, da so možnosti za nakupovanje, ponudba restavracij in možnosti za zabavo boljše zaradi turizma. Dve tretjini jih meni, da razvoj turizma pripomore k boljši kakovosti življenja v Ljubljani. Raziskava je tudi pokazala, da so meščani bolj zadovoljni poleti kot denimo pozimi, ko je mesto manj živahno.

Ne glede na del Ljubljane, v katerem živijo, je približno eden od desetih anketiranih navedel, da je vpliv turizma na mesto slab. Prebivalci, ki jih število turistov v mestnem jedru moti, predlagajo njegovo omejevanje in preusmerjanje turistov na območja, ki so manj obiskana, in v preostale kraje po Sloveniji.

Kaj je Ljubljančanom najbolj všeč v mestnem jedru in kaj najmanj?

Prebivalcem, ki živijo izven mestnega jedra, so v njem najbolj všeč infrastruktura, zaprtost za motorni promet in živahno dogajanje v mestu; tistim, ki živijo v mestnem jedru, pa so v njem najbolj všeč dogajanje, zabava in čistoča, medtem ko so manj zadovojni z dejstvom, da je jedro zaprto za promet. Turisti so se – ne glede na siceršnji splošen pozitiven odnos do turizma – na lestvici všečnih elementov mestnega jedra znašli na njenem repu.

Petine anketiranih (iz obeh skupin) v mestnem jedru ne moti nič. Prebivalce, ki živijo izven jedra, v njem najbolj motijo promet, gneča, brezdomci in visoke cene, medtem kot prebivalce mestnega jedra najbolj motijo promet, hrup (mladina), gneča, turisti in premalo parkirnih prostorov. Opozorili so tudi na preskromno število trgovin za lokalno prebivalstvo.

Kaj najbolj pogrešajo?

Večina anketiranih (iz obeh skupin) v starem jedru ne pogreša nič. Manjši delež prebivalcev, ki živijo izven jedra, v njem najbolj pogreša več dogajanja, zabave in prireditev, zelenih površin, trgovin in parkirišč, prebivalci mestnega jedra (prav tako manjši delež) pa pogrešajo več trgovin, parkirišč, miru in zelenih površin. Nekateri (iz obeh skupin) pogrešajo tudi odprtost jedra za promet.

Kaj najraje počnejo v starem jedru?

Aktivnosti prebivalcev Ljubljane v starem mestnem jedru so si podobne, ne glede na to, ali živijo v njem ali ne. Večina se jih po njem najraje sprehaja, v njem nakupuje, obiskuje prijatelje, lokale, koncerte ... Staro mestno jedro je med prebivalci Ljubljane izjemno priljubljeno; radi se zadržujejo v njem.

Dobro informirani o dogajanju v mestnem središču

Raziskava je še pokazala, da je polovica Ljubljančanov dobro informirana o ponudbi dogodkov v mestnem središču, medtem ko je delež teh med prebivalci mestnega jedra večji (skoraj tri četrtine). O dogodkih izvedo večinoma na spletu in družabnih omrežjih ter od prijateljev, v klasičnih medijih, poznajo tudi publikacijo Kam. Dve tretjini prebivalcev mestnega jedra poznata spletni portal www.visitljubljana.com in znamko Turizem Ljubljana.

Zadovoljni z vključenostjo v razvoj turizma

Dobra tretjina meščanov je zadovoljnih z vključenostjo lokalnega prebivalstva v razvoj turizma in dejstvom, da se pri načrtovanju turizma v Ljubljani upošteva kakovost življenja občanov.

Župan Zoran Janković in mag. Petra Stušek sta ob objavi izsledkov raziskave tudi poudarila izjemen pomen sobivanja meščanov in obiskovalcev, kar je v skladu s strategijo trajnostnega razvoja turizma v Ljubljani.

Aktivna in konstruktivna udeležba

Meščani, ki so se odzvali vabilu na delavnico, so na njej aktivno in konstruktivno sodelovali; opozorili so na nekatere težave, vezane na obisk mestnega jedra, podali pa so tudi predloge za njihovo odpravljanje.

Sorodne vsebine