Pojdi na vsebino

Pri Turizmu Ljubljana smo tudi letos, tokrat 10. februarja 2017, v Uradnem listu RS objavili dva javna razpisa, s katerima v okviru svojih rednih aktivnosti spodbujamo in sofinanciramo aktivnosti turističnih prireditev in turistične društvene dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Vse informacije so na voljo tudi na www.visitljubljana.com in www.ljubljana.si.

Nastopajoči napravljeni srednjeveško na ulici v Ljubljani.

© Dunja Wedam

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti MOL za leto 2017

Predmet prvega razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2017, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju ter bogatijo turistično ponudbo mesta.

Prireditve morajo biti izvedene v obdobju od dneva objave razpisa do 20. novembra 2017. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje je 170.000 EUR, izbrane turistične prireditve pa bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta.

Pri ocenjevanju posameznih vlog, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uporabljeni naslednji kriteriji, s katerimi zagotavljamo implementacijo naše strategije zelenih prireditev, geografskega širjenja izven mestnega središča in krepitev nesezonskih mesecev:

 1. Prireditve prispevajo k promociji Ljubljane in so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane.
 2. Prireditve so okolju prijazne in upoštevajo usmeritve iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja.
 3. Prireditve pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane tudi v turistično nesezonskih mesecih.
 4. Prireditve spodbujajo ohranjanje in nadgradnjo tradicionalnih festivalskih prireditev oziroma so nove in inovativne ter pomenijo novost v turistični ponudbi Ljubljane.
 5. Prireditve pomenijo širjenje prireditvenega prostora izven mestnega središča.
 6. Prireditve so vsebinsko povezane z dediščino arhitekta Jožeta Plečnika.
 7. Prireditve vplivajo na povečano število nočitev v namestitvenih objektih v MOL.
 8. Ob tem je ključno, da imajo prireditve izdelano pregledno, ekonomično in realno finančno konstrukcijo ter da imajo organizatorji in izvajalci reference v obdobju 2013 do 2016.

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in prireditev turističnih društev

Predmet drugega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2017 (aktivnosti morajo biti izvedene do 20. novembra 2017).

Za sredstva društvene dejavnosti lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje znaša 55.000 EUR. Turizem Ljubljana bo – enako kot pri prvem razpisu – sofinanciral izbrane programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti programa.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi turističnih društev, ki:

 1. spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 2. vključujejo aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter etnoloških in lokalnih kulinaričnih posebnosti,
 3. spodbujajo lokalno prebivalstvo k urejanju in olepševanju okolja,
 4. seznanjajo in o turizmu izobražujejo prebivalstvo vseh starosti, vključno z mladino,
 5. vključujejo promocijske aktivnosti,
 6. upoštevajo usmeritve iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja.

Roki za oddajo vlog

Vloge na oba razpisa je treba oddati na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, do 28. februarja 2017 do 11. ure. Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po zaključku odpiranja vlog.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS dostopna na spletnih straneh Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljane.

Sorodne vsebine