Pojdi na vsebino

Celoten proces oblikovanja novega strateškega dokumenta za področje turizma za Ljubljano za obdobje 2014 do 2020 se je začel z analizo stanja, ki je bila zaključena že konec maja – in o kateri smo že poročali. Hkrati pa so z junijem stekle aktivnosti druge faze, to je oblikovanje strateških usmeritev razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana, ki bodo opredeljevale koncept strateškega dela v Ljubljani vse do leta 2020 in predstavljale temelje za operativne letne programe dela Turizma Ljubljana v tem obdobju. Prvi osnutek je že narejen, 12. septembra ga je obravnaval tudi Strokovni svet Turizma Ljubljana. Usklajevanja z različnimi deležniki bodo potekala še oktobra, novembra sledijo predstavitve, vse do načrtovane potrditve decembra letos.

Naj spomnimo, da je Turizem Ljubljana pripravo strateških usmeritev na podlagi javnega razpisa zaupal Fakulteti za turistične študije Turistica (Univerza na Primorskem). V juniju so bile v okviru projekta izvedene tri strateške delavnice (17., 19. in 20. junij), namenjene predstavnikom javnega, zasebnega in nevladnega sektorja.

Udeleženci delavnic so se najprej seznanili z glavnimi ugotovitvami finančnega in analitičnega dela (analiza turističnega prometa 2002–2012, analiza turističnega gospodarstva, raziskava med hotelirji, analiza turistične potrošnje, ki jo je pomladi letos naredilo na razpisu za prvo fazo izbrano podjetje Interstat, d.o.o.). Delo so udeleženci delavnic nadaljevali z oblikovanjem analize SWOT, poslanstva, vizije in ciljev, na tretji delavnici pa so oblikovali podlage za strateške usmeritve trženja destinacije.

Na podlagi stanja in trendov v turizmu ter rezultatov delavnic je izbrani izvajalec oblikoval delovni osnutek strateških usmeritev, ki je bil avgusta usklajevan znotraj Turizma Ljubljana, 12. septembra pa predstavljen Strokovnemu svetu Turizma Ljubljana, do konca septembra pa bodo k pregledu in podajanju mnenj pozvani tudi deležniki, ki so že sodelovali na delavnicah, oziroma drugi pomembni deležniki.

Osnutek dokumenta je v tej fazi še odprt in dopušča dopolnitve v iskanju najvišje stopnje konsenza o posameznih strateških razvojnih in trženjskih elementih.

V prvi polovici oktobra bo potekala še ena usklajevalna delavnica, novembra naj bi bil dokument ponovno obravnavan na Strokovnem svetu ter nato še na Svetu zavoda Turizem Ljubljana, sledile pa naj bi še obravnave na Odboru za splošne zadeve in razvoj mesta ter na delovnih telesih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, vse do potrditve na Mestnem svetu MOL predvidoma decembra letos.

 

Sorodne vsebine