Pojdi na vsebino

V skladu z Odlokom o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana turistična taksa znaša 2,5 €. S 1.1.2019 so stopile v veljavo določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki poleg turistične takse uvajajo še obračunavanje promocijske takse v višini 25 odstotkov turistične takse.

tourists-on-cobblers-bridge-1-d-wedam.jpg

Tako od 1.1.2019 naprej skupna višina turistične takse znaša 3,13 € oziroma, v primeru 50% oprostitve plačila (osebe od 7. do 18. leta starosti, turisti, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih v mednarodni mreži IYHF,) 1,57 €

Skupna višina turistične in promocijske takse v Mestni občini Ljubljana

  Turistična taksa+ promocijska taksa Turistična taksa  Promocijska taksa
Turistična taksa+ promocijska taksa  3,13 €  2,50 €  0,63 €
Turistična taksa+ promocijska taksa (oprostitev 50%)  1,57 €  1,26 €  0,31 €

Nakazilo turistične takse

Zavezanec nakaže pobrano turistično in promocijsko takso na naslednji transakcijski račun MOL: SI56 0126 1845 0000 286

Referenca: v prvi dve okenci vpišete številko 19. V drugi del najprej vpišete svojo davčno številko, sledi vezaj (-), nadaljujete s številko 07129 (šifra obvezne dajatve turistične takse), sledi vezaj (-) in nadaljujete s številko informativnega obračuna za posamezni mesec.

Pobrana turistična in promocijska taksa se nakazuje na račun občine do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

Poročanje o gostih in prenočitvah poteka izključno v sistemu eTurizem, s katerim upravlja AJPES. MOL bo na podlagi podatkov pridobljenih iz eTurizma- AJPES vsem zavezancem do 25. dne v mesecu za pretekli mesec po pošti poslal informativni obračun na naslov izvajalca nastanitvene dejavnosti.

Oprostitve plačila turistične takse

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Kakšna je razlika med turistično in promocijsko takso?

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.

Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun Slovenske turistične organizacije.

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Turistično in promocijsko takso plačujejo hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje. Plačujejo jo zavezancu, ki opravlja storitev nočitve.

Več informacij lahko preberete v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Register nastanitvenih obratov (RNO)

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

Preberite več.

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Podatki se poročajo samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Preberite več.

Več informacij

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL
Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Andreja Pečan, E: [email protected], T: 01 306 1771