Splošni pogoji poslovanja

 

I.                    Uvodne določbe

1. člen

Ti splošni pogoji poslovanja urejajo:

- prodajo turističnih aranžmajev in storitev, ki jih izvaja Turizem Ljubljana,

- prodajo izdelkov Turizma Ljubljana

- pogoje izvedbe turističnih aranžmajev in izletov, ki jih prodaja Turizem Ljubljana kot posrednik

 - posredovanje hotelskih paketov, nastanitev, prodajo darilnih bonov, prodajo lastnih paketov doživetij in ostalih storitev, kot je podrobneje opredeljeno v nadaljevanju.

 

Splošni pogoji za nakupe, izvedene preko spletnega mesta  https://www.visitljubljana.com/so opredeljeni na istoimenski spletni strani.

 

Za turistične aranžmaje, izlete in ostale storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki v sodelovanju s Turizmom Ljubljana, veljajo splošni pogoji teh ponudnikov.

 

Ponudnik turističnih aranžmajev, izletov in ostalih storitev je javni zavod TURIZEM LJUBLJANA:

  • sedež in naslov: Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija;
  • matična številka: 1622935000;
  • vpisan v sodni register, št. vpisa 13465400 z dne 18.5.2001;
  • imetnik licenc za organiziranje/prodajo potovanj št. 432 in 433, izdanih  24.4.2003 s strani Gospodarske zbornice Slovenije;
  • davčna številka (ID za DDV): SI85321389 (ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost);
  • kontaktna telefonska številka: +386 (0)1 306 56 96, +386 (0)1 306 45 28
  • kontaktni e-poštni naslov: mateja.skrlj@visitljubljana.si, danijel.omerzel@visitljubljana.si


(v nadaljevanju: ponudnik).

Kupec je pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom v poslovnih prostorih sklenila pogodbo o izvedbi turističnega aranžmaja ali druge storitve

(v nadaljevanju: kupec).

 

 

II.                  Veljavnost, sprejem in uporaba splošnih pogojev poslovanja

2. člen

Ti splošni pogoji veljajo  za turistične aranžmaje, ki jih organizira ponudnik, kot tudi za ostale storitve  ponudnika  in so sestavni del pogodbe med ponudnikom in kupcem.

Za turistične aranžmaje, ki jih v sodelovanju s ponudnikom ponujajo drugi izvajalci, veljajo splošni pogoji vsakokratnega ponudnika, ki je naveden kot izvajalec turističnega aranžmaja, izleta ali druge navedene storitve.

Z nakupom turističnega aranžmaja, izleta ali druge storitve kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja.

Ponudnik se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupcev ravnal skrbno in v skladu z GDPR.

 

III.                Sklenitev pogodbe, način plačila

3. člen

Pri nakupu turističnega aranžmaja ali druge storitve  je pogodba med kupcem in ponudnikom sklenjena , takrat, ko ponudnik kupcu izda račun v fizični obliki.

 

4. člen

Vse cene,  navede v Ceniku izdelkov in storitev  Turizma Ljubljana,  so v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni pri posamezni ceni posebej navedeno drugače.

Cene turističnih aranžmajev so določene z vsakokratnim programom posameznega turističnega aranžmaja ali izleta in veljajo od dneva objave programa. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno turističnega aranžmaja ali izleta.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo.

 

5. člen

 

Kupec lahko ponudnikove storitve plača z gotovino ali s kreditno (plačilno) kartico.

Lahko zahteva tudi izdajo predračuna, na podlagi katerega izvede plačilo in ponudniku dostavi potrdilo o plačilu.

 

IV.                Pravica do odstopa od pogodbe oziroma do odpovedi turističnega aranžmaja, izleta ali storitve

6. člen

Turistični aranžmaji po naročilu

Kupec turističnega aranžmaja ima pravico do odstopa brez nastalih stroškov 72 ur pred izvedbo programa. V kolikor aranžma  vsebuje tudi namestitev veljajo odpovedni  pogoji ponudnika namestitve in so definirani v ponudbi. V kolikor pride do odstopa kasneje kot 72 ur pred izvedbo programa, ima ponudnik pravico obdržati 50% vrednosti turističnega aranžmaja.

 

Vodeni ogledi mesta

a.) Naročeni vodeni ogledi

Ponudnik sam izvaja aranžma vodenih ogledov za naročene skupine, pri čemer se v primeru odpovedi aranžmaja vodenih ogledov manj kot 48 ur pred pričetkom ogleda zaračuna znesek 50% vrednosti vodenega ogleda. Cene vsakokratnega vodenega ogleda se zaračunajo po pogojih in  veljavnem ceniku Ceniku izdelkov in storitev  Turizma Ljubljana.

 

b.) Redni vodeni ogledi

Ponudnik prav tako sam izvaja vsakodnevne vodene oglede Ljubljane neodvisno od števila udeležencev. Ob nakupu kupec prejme vstopnico, ki jo lahko koristi vsakič, ko je vodeni ogled na urniku. Če kupec odpove vodeni ogled najmanj 24 ur pred ogledom,  ima na izbiro bodisi vračilo denarja ob predložitvi računa, bodisi pravico koristiti vodeni ogled v drugem terminu.

 

Paketi doživetij

Ponudnik Paketov doživetij je Turizem Ljubljana. Ob nakupu kupec prejme potrditveno elektronsko sporočilo o uspešno opravljenem nakupu in ustrezne napotnice (voucherje) za koriščenje kupljenih storitev znotraj paketa. Če kupec prekliče nakup najmanj 24 ur pred predvidenim koriščenjem storitev v Paketu doživetij,  ima na izbiro bodisi vračilo denarja ob predložitvi računa, bodisi pravico koristiti Paket v drugem terminu. V tem primeru je kupec ob preklicu prvotno željenega termina dolžan ponudniku sočasno s preklicem navesti nadomestni termin koriščenja Paketa doživetij.

 

Izleti po Sloveniji, vožnje z ladjice, z vlakcem

Kupec turističnega aranžmaja ima pravico do odstopa brez nastalih stroškov 24 ur pred izvedbo programa. V kolikor pride do odstopa kasneje kot 24 ur pred izvedbo programa, ima ponudnik pravico obdržati 50% vrednosti turističnega aranžmaja.  

 

Višja sila

Prav tako si ponudnik pridržuje pravico da v celoti ali delno odstopi  od pogodbe,  če pred  ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, in če te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanje tretjih oseb, ki niso odvisni od volje stranke in ju stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. Ponudnik potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

 

Odgovornost s strani kupca

V primeru, da se kupec med udeležbo na turističnem aranžmaju ali izletu ne drži predvidenega programa izvedbe turističnega aranžmaja ali izleta, se šteje, da je od pogodbe odstopil. Kupec je odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

7. člen

Ponudnik kupcem turističnih aranžmajev, izletov ali drugih storitev, po opravljenem plačilu izda potrdilo o nakupu (voucher) ali karto za redni ogled mesta.

V.                  Izguba dokumentov in osebnih stvari oziroma prtljage ter omejitev odgovornosti ponudnika

 

8. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za krajo, poškodovanje ali izgubo kupčevih dokumentov. Prav tako ponudnik ne odgovarja za krajo, poškodovanje ali izgubo osebnih stvari ali morebitne prtljage. V kolikor mora kupec prekiniti udeležbo v turističnem aranžmaju zaradi kraje ali izgube dokumentov, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačila ali stroškov izvedbe turističnega aranžmaja.

 

9. člen

Nastanitev 

Pri posredovanju hotelskih nastanitev v turistično informacijskih centrih ponudnik deluje kot informator in posrednik o razpoložljivih nastanitvah posameznega ponudnika. Glede posamezne ponudbe nastanitve veljajo splošni pogoji poslovanja vsakokratnega ponudnika nastanitev. Prav tako vsakokratni ponudnik nastanitev sam določa ponudbo parkirnih mest za avtomobile in odgovornost v primeru nastanka škode na prevoznih sredstvih. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za poškodbe ali odtujitve kupčevega prevoznega sredstva.

V primeru rezervacije ponudnik kot informator in posrednik  rezervira želeno nastanitev, če je le-ta na voljo, pri čemer stranki izda voucher s podatki o vrsti sobe, datumu rezervacije, dogovorjeni ceni, naslovu nastanitve, telefonsko številko kontaktne osebe in pripis o plačilu vrednosti rezervacije v nastanitvi po dogovorjeni ceni.

Glede odpovednih rokov in ostalih pravic veljajo splošni pogoji poslovanja vsakokratnega ponudnika hotelskih nastanitev.

 

Paketi doživetij

V sklopu Paketov doživetij je za koriščenje nekaterih storitev znotraj posameznega paketa potrebna vnaprejšnja rezervacija termina v roku najmanj 24 ur pred željenim koriščenjem teh storitev. Storitve za katere je potrebna vnaprejšnja rezervacija so navedene pri posameznem Paketu na spletni strani www.visitljubljana.com.

 

 

VI.                Udeležba na turističnih aranžmajih z otroki

10. člen

V posameznih programih turističnih aranžmajev so lahko določeni različni popusti za mladoletne otroke glede na različne starostne skupine otrok. Mladoletni otroci se udeležijo turističnih aranžmajev v spremstvu odraslih oseb. Za zgornjo mejo starosti otrok, ki je določena v razponu v posameznih programih, velja starost otroka, ki še ni dopolnil zgornje meje starosti v času udeležbe na turističnem aranžmaju (na primer, do 12. leta pomeni, da otrok v času udeležbe še ni dopolnil 12 let).

Ponudnik lahko od kupca zahteva dokazilo (npr. vpogled v osebni dokument otroka) o otrokovi starosti.

VII.              Točnost prevozov

11. člen

Ponudnik ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem ali rečnem prevozu, kadar se le-ti opravljajo z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah.

Odgovornost prevoznikov nastopi s kupčevo (potnikovo) uporabo prevoznega sredstva in se s tem šteje, da je med njima sklenjena prevozna pogodba.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza oziroma prevoznega sredstva. Odgovornost ponudnika je omejena le na sorazmerni del plačila za turistični aranžma, in sicer za tisti določeni del programa, ki ni bil izveden.

 

VIII.            Nakup spominkov

12. člen

Nakup spominkov je možen v poslovalnici ponudnika. Za nakup veljajo vsakokratne cene posameznih spominkov, kot so označene na posameznih artiklih in v Ceniku izdelkov in storitev  Turizma Ljubljana.

Menjava kupljenega blaga je možna ob predložitvi računa v 8 (osmih) dneh od dneva nakupa, v kolikor je blago intaktno. Kupec lahko blago zamenja za blago enake ali višje vrednosti, v primeru slednjega doplača razliko  do polne prodajne cene.

IX.                Darilni boni in vstopnice Eventim ter Moje karte

13. člen

Ponudnik kot posrednik prodaja darilne bone za razne storitve drugih dobaviteljev, pri čemer veljajo splošni pogoji poslovanja vsakokratnega dobavitelja.

14. člen

Ponudnik prodaja vstopnice za dogodke in prireditve preko sistemov Eventim in Moje karte, pri čemer veljajo splošni pogoji vsakokratnega dobavitelja.

X.                  Prodaja kartic Urbana in polnitve le-teh

15. člen

Ponudnik prodaja in polni kartice Urbana po vsakokrat veljavnem ceniku, ki ga določi dobavitelj in za prodajo katerih veljajo splošni pogoji dobavitelja.

 

XI.                Turistične kartice Ljubljana

16. člen

Ponudnik prodaja Turistične kartice Ljubljana (lasten produkt) za odrasle in otroke. Pri nakupu kupec dobi navodila  za uporabo v zloženki. Možnosti vračila pri nakupu Turistične kartice ni. Vse dokler Turistična kartica ni bila aktivirana, jo ima kupec možnost koristiti kadarkoli, roka zapadlosti ni.

XII.              Reklamacije

17. člen

Kupec mora v najkrajšem možnem času dokazati morebitno napako, ki jo opazi med izpolnjevanjem pogodbe, in sicer na kraju samem, pisno ali v drugi ustrezni obliki, sicer to pravico izgubi. Napako dokazuje pri samem izvajalcu aranžmaja oziroma, kadar je izvajalec ponudnik, o tem obvesti osebo, ki je odgovorna za reševanje reklamacij, na telefonsko številko 01 306 46  97 vsak delavnik med 8.00 in 15 uro. V primeru, da reklamacije niso bile rešene na kraju samem, mora kupec  najkasneje v 30 dneh od datuma opravljene storitve podati pisno reklamacijo z navedbo oziroma dokazilom o dokazani napaki na kraju samem, sicer se reklamacija ne upošteva.

XIII.            Končne določbe

18. člen

V kolikor pride do različnih podatkov v programu ponudbe turističnega aranžmaja, veljajo kot pravilni podatki tisti podatki, ki so navedenimi v elektronskem sporočilu, s katerim je potrjen kupčev nakup turističnega aranžmaja.

19. člen

Razmerje med ponudnikom in kupcem se presoja po pravu Republike Slovenije, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. V primeru spora med strankama je za odločitev krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu ponudnika.

20. člen

 

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 10.6.2020.