Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta Visitljubljana.com

I. Uvodne določbe

1. člen

Ti splošni pogoji urejajo:

 • uporabo spletnega mesta Visit Ljubljana, dostopnega na spletnem naslovu www.visitljubljana.com (v nadaljevanju: spletno mesto), katerega imetnik in upravitelj je TURIZEM LJUBLJANA;
 • prodajo blaga in turističnih aranžmajev, ki jih izvaja TURIZEM LJUBLJANA ali tretje osebe, preko spletnega mesta;
 • pogoje izvedbe turističnih aranžmajev, ki jih ponuja TURIZEM LJUBLJANA, bodisi preko spletnega mesta bodisi na drug način.

Ponudnik blaga na spletnem mestu ter turističnih aranžmajev je javni zavod TURIZEM LJUBLJANA:

 • sedež in naslov: Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija;
 • matična številka: 1622935000;
 • vpisan v sodni register, št. vpisa 13465400 z dne 18.5.2001;
 • imetnik licenc za organiziranje/prodajo potovanj št. 432 in 433, izdanih 24.4.2003 s strani Gospodarske zbornice Slovenije;
 • davčna številka (ID za DDV): SI85321389 (ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost);
 • kontaktna telefonska številka: +386 (0)1 306 12 15;
 • številka telefaksa: +386 (0)1 306 45 94;
 • kontaktni e-poštni naslov: shop@visitljubljana.si,
  (v nadaljevanju: ponudnik).

Kupec je pravna oseba ali fizična oseba, ki je s ponudnikom na spletnem mestu sklenila prodajno pogodbo za blago ali ki je s ponudnikom na spletnem mestu ali na kakšen drug način sklenila pogodbo o izvedbi turističnega aranžmaja (v nadaljevanju: kupec).

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Vse določbe teh splošnih pogojev, ki se nanašajo oziroma sklicujejo na uporabnike, veljajo tudi za kupce, kolikor ni pri posamezni določbi izrecno določeno drugače.

II. Veljavnost, sprejem in uporaba splošnih pogojev

2. člen

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih.

Ti splošni pogoji zavezujejo tudi kupce, ki kupijo blago preko spletnega mesta, ter kupce, ki od ponudnika kupijo turistični aranžma, in so sestavni del pogodbe med ponudnikom in kupcem.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s Politiko varstva zasebnosti in piškotkov.

Uporabnik je seznanjen in sprejema dejstvo, da ga pri določenih turističnih aranžmajih poleg teh splošnih pogojev lahko zavezujejo tudi splošni pogoji ali pogodbena določila tretjih oseb, s čimer ga bo ponudnik posebej seznanil.

3. člen

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo teh splošnih pogojev ali katerokoli določbo Politike varstva zasebnosti in piškotkov.

III. Sklenitev pogodbe, način plačila

4. člen

Kadar kupec od ponudnika kupuje blago preko spletnega mesta, je pogodba med njima sklenjena, ko kupec od ponudnika prejme sporočilo po e-pošti, s katerim ponudnik potrdi nakup.

Kadar uporabnik od ponudnika kupuje turistični aranžma preko spletnega mesta, je pogodba med njima sklenjena, ko uporabnik od ponudnika prejme sporočilo po e-pošti, s katerim ponudnik potrdi nakup. Ponudnik si pridržuje pravico, da v 24 urah od prejetega naročila preveri, ali je turistični aranžma mogoče izvesti, in uporabniku bodisi potrdi nakup bodisi ga obvesti, da turističnega aranžmaja ni mogoče izvesti. Če ponudnik v roku 24 ur od naročila uporabniku ne pošlje nobenega obvestila, se šteje, da turističnega aranžmaja ni mogoče izvesti in pogodba med uporabnikom in ponudnikom ni sklenjena.

Zaradi zagotovitve prepoznavanja in možnosti poprave napak pred oddajo naročila se ima kupec kadarkoli med nakupnim procesom na spletnem mestu možnost vrniti na prejšnji korak in popraviti morebitne napačne podatke.

Ponudnik besedila pogodbe s kupcem ne shranjuje.

Pogodba se lahko sklene v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, hrvaškem in srbskem jeziku.

5. člen

Vse cene, navedene na spletnem mestu so v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), če ni pri posamezni ceni posebej navedeno drugače.

Kupec soglaša, da mu lahko ponudnik izda račun za prodano blago ali turistični aranžma samo v elektronski obliki in mu ga pošlje po e-pošti oziroma z drugimi sredstvi elektronske komunikacije.

6. člen

Kupec lahko ponudnikove storitve plača s kreditno (plačilno) kartico.

Če kupec v skladu z zakonom ali temi splošnimi pogoji odstopi od pogodbe s ponudnikom ali če naročenega turističnega aranžmaja ni mogoče izvesti, kartica pa je bila že obremenjena za znesek blaga ali turističnega aranžmaja, bo ponudnik plačana sredstva vrnil na kreditno kartico oziroma jih na drug dogovorjen način vrnil kupcu.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih kupec posreduje preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

Kupec je dolžan pri plačevanju s kreditno kartico na spletnem mestu zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo imetnika kartice.

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na spletnem mestu je dolžan kupec nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev.

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko kupec z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je naročniku nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

IV. Pravica do odstopa od pogodbe

7. člen

Pri nakupu blaga na spletnem mestu lahko kupec, ki je potrošnik, odstopi od pogodbe s ponudnikom v 14 dneh od nakupa. Za odstop od pogodbe zadostuje, da kupec o tem obvesti ponudnika, ne da bi moral navesti razlog za odstop.

Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem prejema kupljenega blaga.

Kupec mora najkasneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe blago, glede katerega je odstopil od pogodbe, poslati nazaj ponudniku. Strošek pošiljanja bremeni kupca.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Po prejemu obvestila o odstopu bo ponudnik najkasneje v 24 urah banki izdal nalog, naj kupcu vrne vsa plačila, prejeta za blago, glede katerega je kupec odstopil od pogodbe, pod pogojem, da je ponudnik do tega roka prejel vrnjeno blago ali da mu je kupec v tem roku predložil potrdilo, da je bilo blago poslano ponudniku. Datum, ko bo kupec vrnjeni denar dejansko prejel, je odvisen od politike in načina poslovanja banke.

Na podlagi določb 12. točke 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov kupec nima pravice do odstopa od pogodbe s ponudnikom pri nakupu proizvoda »Ljubljana Card«.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za turistične aranžmaje.

V. Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine

8. člen

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja ponudnika oziroma dogovora med ponudnikom in uporabnikom je uporabniku prepovedano posegati v avtorska dela iz prejšnjih odstavkov tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

VI. Omejitev in izključitev odgovornosti ponudnika

9. člen

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletnem mestu (uporabniško ime, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

VII. Končne določbe

10. člen

Za veljavno komunikacijo med uporabnikom in ponudnikom se šteje e-poštno sporočilo, poslano na e-poštni naslov shop@visitljubljana.si za ponudnika, za uporabnika pa na tisti e-poštni naslov, ki ga je navedel pri registraciji na spletnem mestu ali ki ga je kako drugače sporočil ponudniku.

Sporočilo se šteje za prejeto, ko ga je nasprotna stranka prejela. Sporočilo se šteje za prejeto, tudi če ga nasprotna stranka ni prejela, pa lahko stranka pošiljateljica dokaže, da je sporočilo odposlala v skladu s 1. odstavkom tega člena, in sicer se šteje sporočilo za prejeto naslednji dan od dneva pošiljanja.

11. člen

Razmerje med ponudnikom in uporabnikom se presoja po pravu Republike Slovenije, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. V primeru spora med strankama je za odločitev krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

12. člen

Ti splošni pogoji veljajo od 01.06.2013.