Pojdi na vsebino

Kaj so informacije javnega značaja?

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam (zakon jih enotno imenuje prosilci). Prosilci imajo tako pravico zahtevati od določenega organa, ki po njihovem mnenju razpolaga z informacijo, ki jo želijo, da jim informacijo posreduje. Organi, ki so dolžni prosilcem omogočiti prost dostop do informacij javnega značaja pa so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

(Vir: Republika Slovenija, Portal upravnih enot)

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Turizem Ljubljana

Naziv organa: Turizem Ljubljana
Matična številka: 1622935
Direktorica: mag. Petra Stušek 
Naslov: Krekov trg 10, 1000 Ljubljana 
Telefon: (01) 306 45 83 
Telefaks: (01) 306 45 94 
E-pošta: info@visitljubljana.si

Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna oseba za zagotavljanje javnosti dela je direktorica zavoda. Na podlagi 8. člena "Pravil o načinu dajanja informacij za javnost", z dne 20.6.2002 pa je za to področje pooblaščen tudi vodja področja odnosov z javnostmi.

Osebe, pristojne za posredovanje informacij

Organizacijske enote in kontakti

Svet zavoda

Člani sveta zavoda so:

 • dr. Bon Marta
 • Kastelic Anton
 • Minodraš Uroš
 • Verbič Nada
 • Jamnik Gregor (predstavnik zainteresirane javnosti)
 • dr. Trobec Domen (predstavnik zainteresirane javnosti)
 • Plajbes Kotnik Urška (predstavnica zaposlenih na ZTL)

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Statut javnega zavoda Turizem Ljubljana

Statut javnega zavoda Turizma Ljubljana (PDF). Ljubljana, april 2021

Strateški in programski elementi javnega zavoda Turizem Ljubljana

Dejavnost javnega zavoda Turizem Ljubljana

Dejavnosti zavoda Turizem Ljubljana določa Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (UL RS št. 26/2001) v 5. členu. Zavod opravlja dejavnost pospeševanja turizma, ki obsega:

 • oblikovanje celovite turistične ponudbe Mestne občine Ljubljana,
 • informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
 • promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe,
 • sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
 • vključevanje aktivnosti turističnih društev,
 • spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju Mestne občine Ljubljana.

Dejavnost zavoda sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti v dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti – L 75.130. Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela, na podlagi strategije razvoja turizma.

Druge informacije javnega značaja

Način dostopa do informacij javnega značaja

 • Dostopne so na spletni strani javnega zavoda Turizem Ljubljana
 • Fizično na sedežu javnega zavoda Turizem Ljubljana (Krekov trg 10, Ljubljana)
 • Prek elektronske pošte, info@visitljubljana.si   

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja