1. Splošne določbe

Nagradno igro organizira Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana (v nadaljevanju organizator). V nagradni igri sodeluje vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, le ta poteka od 10.11.2021 do vključno 30.11.2021. Nagradna igra se organizira z namenom promocije spletnega klepetalnika Ljubo. Eden izmed ključnih ciljev je pridobitev več sledilcev na našem družbenem omrežju in krepitev vplivnostnega marketinga na najboljši možen način prek mnenj uporabnikov, ki jim drugi uporabniki (prijatelji) družbenih omrežij verjamejo in zaupajo.

2. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook (fizične osebe nad 18 let), ki imajo kreiran uporabniški račun.
Sodelujoči morajo odgovoriti na vprašanja, ki so sestavni del Zmajevega kviza. Vsi, ki pravilno odgovorijo na vsa zastavljena vprašanja se uvrstijo v končni žreb.
Državljanstvo uporabnikov ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje.
Nagradna igra traja od 10.11.2021 do vkljućno 30.11.2021. Končni žreb bo potekal na sedežu organizatorja Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana. Strokovna komisija obvesti nagrajenca na njegov elektronski naslov. Strokovno komisijo sestavljata Simona Flego in Urša Plajbes Kotnik.

3. Opis nagrade

Nagrada je v manjši vrednosti do 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.

4. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko elektronske pošte. V primeru, da se nagrajenec v roku 72 ur po poslanem obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade. Nagrajenec bo o koriščenju nagrade pisno obveščen preko elektronske pošte. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

5. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Turizem Ljubljana. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci, v primeru da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani @visitljubljana.

6. Odgovornost in reklamacije

Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom onemogočajo sodelovanje v nagradni igri. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja.

7. Seznanjenost s pravili nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.visitljubljana.com. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na www.visitljubljana.com.

8. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.